Oguz ýol

Adama, durmuş we sungat gymmatlyklaryna aýratyn ähmiýet berýän güýçli bir kärhana bolmak bilen, alyp barýan işlerimizi ýokary hilli, gysga wagtda, tygşytly we ylmyň soňky gazananlaryny ornaşdyrmak arkaly amala aşyrmak hem-de gelejekki nesillerimize uzak wagtlap hyzmat etjek gözel binalary galdyrmak.

“Oguz ýol” Hojalyk jemgyýeti – türkmen gurluşyk kärhanasy bolup, 1992-nji ýylda esaslandy. “Oguz ýol” Hojalyk jemgyýeti Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Birleşiginiň agzasy bolup durýar.

Hojalyk jemgyýeti gurluşyk taslama işlerini, şeýle hem ýaşaýyş jaýlaryny, medeni-ylmy gurama jaýlaryny, çagalar baglaryny, sagaldyş merkezlerini gurmagy we ýollary gurmak boýunça işleri alyp barýar.

Asyl maksadymyz – işlerimizi ýokary hilli, gysga wagtda, tygşytly we ylmyň soňky gazananlaryny ornaşdyrmak arkaly amala aşyrmak hem-de gelejekki nesillerimize uzak wagtlap hyzmat etjek gözel binalary galdyrmak.

"Oguz Ýol" HJ © 2024.